Hiển thị các bài viết liên quan theo thẻ trong WordPress

I. Ý nghĩa của công việc.

Nếu bạn đang có ý định làm cho website của bạn được các công cụ tìm kiếm đánh giá cao thì hãy nghĩ đến việc giữ chân người xem ở lại Web của bạn lâu hơn, ý của mình đang nói đến một chỉ số trong SEO đó là Time on Site. Nói đến time on site dịch ra là thời gian truy cập web, nó là chỉ số giúp Google sếp hạng thứ tự website của bạn. Có nhiều cách để giữ chân người xem giúp chỉ số được lên cao. Môt trong số cách đưa chỉ số time on site lên cao là bạn giúp người xem tiếp cận được nhiều thông tin mà website của bạn cung cấp.

Ở một bài trước đây mình cũng chia sẻ một bài viết  “Cách hiển thị bài viết liên quan trong WordPress theo chuyên mục” các bạn có thể xem qua. Tuy cùng một chủ đề nhưng ở bài này mình muốn nó qua đến yếu tốt SEO. Với mỗi một cách hiển thị sẽ có một sức mạnh khác nhau giúp các bạn hiển thị các bài viết tốt hơn. Đối với một quản trị và SEO website  khi thiết kế đều cần phải phân tích về yếu tố người xem để website đạt điểm 10 về chất lượng.

Với cách hiển thị các bài viết liên quan theo thẻ của bài viết sẽ giúp người xem tiếp cận được với các bài viết trong chuyên mục đang xem và một số bài viết ở các chuyên mục khác. Với cách hiển thị như vậy sẽ giúp Website của bạn hiển thị như một mạng lưới liên kết từ chuyên mục này sang chuyên mục khác.  Mình nói chi tiết như vậy nhằm giúp bạn đưa ra một nhận định đúng khi áp dụng cho website của bạn.

II. Cách thực hiện.

Dưới đây là phần code để chèn vào file funstion.php còn phần hiển thị ra màn hình và tùy chỉnh hiển thị các bạn xem ở bài này nhé .

function bailienquan() {
$orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
// neu bai viet co the
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$custom_query_args=array(
'tag__in' => $tag_ids, // lua chon cac bai viet theo thẻ
'posts_per_page' => 8, // so bai viet hien thi
'post__not_in' => array($post->ID), // khong hien thi lai bai viet
'orderby' => 'rand', // sap xep cac bai
);
} else {
// Neu bai viet khong co the thi cac bai viet duoc lay tu dong
$query_args = array(
'posts_per_page' => 8, // so bai viet hien thi
'post__not_in' => array($post->ID), // khong hien thi lai bai viet
'orderby' => 'rand', // sap xep cac bai
);
}
$related_cats_post = new WP_Query( $query_args );
if($related_cats_post->have_posts()):
while($related_cats_post->have_posts()): $related_cats_post->the_post(); ?>
<li class="author-box">
<span class="apw-post-thumbnail">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">
<?php if(has_post_thumbnail()):?>
<?php the_post_thumbnail('smal-thumb'); ?>
<?php else: ?>
<img class="apw-post-image apw-alignleft wp-post-image" src="<?php echo esc_url( get_template_directory_uri() ); ?>/img/no-image.png" alt="No Images" />
<?php endif; ?>
</a>
</span>
<h6 class="entry-title"><a href="<? the_permalink()?>"><?php the_title(); ?></a></h6>
</li>
<?php endwhile;
wp_reset_postdata();
endif;
}

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.